Levering & retour Brouwerij de Mythe

   Levering

   1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
   2. Levering vindt plaats bij Brouwerij de Mythe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
   3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
   4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Brouwerij de Mythe het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
   5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Brouwerij de Mythe kan tegenwerpen.

    

   Levertijd

   1. De door Brouwerij de Mythe opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
   2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Brouwerij de Mythe.
   3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Brouwerij de Mythe niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
   4. Brouwerij de Mythe handelt een levertijd van zo snel mogelijk, maar streven er altijd naar om binnen 5 werkdagen te versturen na betaling.

    

   Feitelijke levering

   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

    

   Transportkosten

   Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

    

   Verpakking en verzending

   1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Brouwerij de Mythe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
   2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Brouwerij de Mythe, bij gebreke waarvan Brouwerij de Mythe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

    

   Ruilen

   1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarde is voldaan:

    

   • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na de aankoop tegen overlegging van de originele factuur
   • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
   • Het product is nog niet gebruikt

    

   1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

    

   Herroepingsrecht

   1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

    

   • Het product niet is gebruikt
   • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
   • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
   • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
   • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
   • Het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
   • Het product geen lost tijdschrift of losse krant is
   • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
   • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

    

   1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

    

   • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
   • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
   • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

    

   1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via

   info@brouwerijdemythe.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Brouwerij de Mythe, www.brouwerijdemythe.nl, kan worden gedownload, te vinden onderaan de pagina algemene voorwaarden.

   1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Brouwerij de Mythe, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

    

   Vergoeding van bezorgkosten

   1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan de volledige bestelling aan Brouwerij de Mythe heeft geretourneerd, dan zal Brouwerij de Mythe eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
   2. De kosten voor bezorgen komen slecht voor rekening van Brouwerij de Mythe voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

    

   Vergoeding retourkosten

   Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

    

   Formulier herroeping Brouwerij de Mythe.pdf